Chàng đi, thiếp ở xứ Ngô
Gió tây lạnh thiếp càng lo cho chàng
Biên thư lệ ngọc muôn hàng
Mùa đông đã tới, áo chàng tới chưa