Lấy phải thương nhân Cù Đường
Nên thường lỡ hẹn sớm chiều thiếp mong
Nếu biết sóng biển có lòng
Lấy người cưỡi sóng cho xong cuộc đời