Vốn tính từ lâu quá dại đần
Tuỳ duyên không nệ cũng không cần
Nấp cây đợi thỏ cho là thiệp
Học nghệ phanh rồng chực sướng thân
Yên phận đành cam khi vắng lặng
Nhọc lòng chi tưởng việc xa gần
Người xưa hiểu lúc co cùng duỗi
Vệ Nịnh xem ra chẳng dại đần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]