Dưới đây là các bài dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Canh Dần nguyên tiêu liên dạ cảm tác (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Nguyên tiêu khuya đổ trận mưa sa,
Tựa án sầu dâng cất chén khà.
Lửa giặc đau lòng nghìn dặm toả,
Kiệu rồng một bóng tít trời xa.
Mối giường vũ trụ chèo còn đó,
Râu tóc giang hồ chịu bạc a?
Con cháu đầy nhà mừng chúc thọ,
Ta nay, ta cũ... khác chi mà!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
Ảnh đại diện

Tự Đức Mậu Dần hữu quân thứ chi mệnh, lưu giản kinh trung liên hữu thi nhất thủ (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Lệnh ban gà gáy tuốt gươm mài,
Hát khúc ly ca, chẳng rượu mời.
Bè bạn vua tôi coi nặng mối
Cõi bờ, lang miếu gánh chung vai
Dẹp loài chuột xã, chưa trừ sạch
Rửa giáo sông trời, đợi thử coi
Cùng dạ bề tôi lo trọng nghĩa
Sân rồng có dịp... oán kêu ai!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
Ảnh đại diện

Ất Dậu niên phụng chỉ lai kinh, đồ trung văn biến cảm tác (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Nước nhà tan tác một ta còn,
Bàn bạc cùng ai nỗi héo hon?
Sông núi: anh hùng cần nhỏ lệ,
Gió mưa: tráng sĩ khó tiêu hồn.
Buồn trông đỉnh Ngự mây buông nhạt,
Say đảo đình quan bóng tối dồn.
Mong mỏi bạn thân tha thiết lắm,
Tấc trong đáng tiếc, đục ngàn muôn!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
Ảnh đại diện

Nhâm Tuất niên hoà ước thành cảm tác (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Mười hai điều nhục, gượng cầu hoà,
Nuốt lệ, nào vua nỡ ngó qua.
Chỉ giận trời Nam không Nhạc tướng,
Đáng thương đời Tống có Tần ma.
Bạc vàng, đất cát buông còn dễ
Tôi, chúa, cha con dứt được a!
Nhắn nhủ trung châu ai rõ đạo
Trừ xong mối rối, rối thêm ra!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]