Trước lầu hồ Lãng mênh mông trải,
Sắc nước màu non rợn ngợp mây.
Trong ráng hồ xa cò lẻ cánh,
Men bờ lối nhỏ nhóm hoa lay.
Ngày nay "hang cáo" xanh mờ cỏ,
Chuyện cũ thuyền vua sương khói bay.
Ẩn hiện thôn làng chiều bóng xế,
Bờ xa thấp thoáng mấy thuyền chài.