Cỏ xanh trên đồng nội
Năm một lần khô xanh
Lửa kia thiêu chẳng nổi
Gió xuân về lại sinh
Mọc trên đường gạch cũ
Biếc xanh nối ven thành
Tiễn bạn chiều gió thổi
Phất phơ li biệt tình