Dưới đây là các bài dịch của Lam Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Thứ Thiểm Châu tiên ký Nguyên tòng sự (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Li biệt chiều buông nắng quái sầu,
Đường này Tây Ủng cách Đông Châu.
Hồi Loan chùa Phật cao nhiều ít?
Trông khắp Hoàng Hà khúc ngoặt đâu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Tây nam hành khước ký tương tống giả (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Mưa mù bùn tuyết mấy thôi đường,
Đón khách trời tây mưa tuyết tuôn.
Giục vỡ giấc mơ về cố quận,
Chính là gà gáy phía Trần Thương.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Khúc giang (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Kiệu thuý từ nay bặt bóng rồi,
Đêm dài nghe quỷ khóc ca thôi.
Xe vàng người đẹp không về nữa,
Điện ngọc chia dòng nước chảy đôi.
Chết nhớ Hoa Đình chim hạc khóc,
Già thương vương thất ngựa đồng côi.
Trời thay đất chuyển lòng thương tiếc,
Càng tiếc vì xuân ý vụt trôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Sở cung (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Sóng gợn sông Tương mắt lệ rơi,
Oan hồn nước Sở đoạ đày trôi.
Cành phong vượn hú buồn tê ruột,
Đầu núi ma kêu thảm thiết lời.
Thân rã rời trôi khôn thấu gọi,
Hồn tôm cá vọc dễ hô mời?
Còn quê hương cũ còn ân nghĩa,
Còn chỉ màu trấn thuỷ quái khơi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Tịch Dương lâu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Liễu xanh hoa thắm vướng mây sầu,
Lên hết thành cao tiếp đến lầu.
Muốn hỏi cánh bằng nơi chốn trọ,
Thương mình chưa biết dạt về đâu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Uyên ương (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Thư vẫy hùng bay vạn dặm trời,
Mây ngàn giăng mắc lệ trào rơi.
Đầu cần thề nguyện trong giông tố,
Lồng khoá bên nhau cũng đẹp rồi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Đại tặng kỳ 2 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Chia nay nắng sớm chiếu nam lầu,
Đưa tiễn, người ngâm khúc Thạch châu.
Tỉa nét mày xuân như dáng núi,
Nào hay còn lại chứa chan sầu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]