Cớ sao lại tiếc áo tơ
Chàng nên hãy tiếc những ngày xuân xanh
Nụ hoa chớm nở trên cành
Chàng đành không hái? Chờ ai hoa tàn.