Gặp nhau khó, chia ly càng khó
Gió Đông chưa đủ đổ muôn hoa
Nến tàn là lúc lệ sa
Tầm kia đổi kiếp cũng vừa kén tan
Soi gương sớm, màu tang mái tóc
Ngâm thơ khuya, cảm lúc trăng hàn
Bồng Lai vốn ít nẻo sang
Chim xanh hãy giúp chỉ đàng ta đi.