Giàng lặng tĩnh thinh không
Đá vách nhiễm sâu dần
Thấm tràn ve ngâm ca.