Đánh đuổi cái oanh vàng đi
Đừng cho nó hót tỉ ti trên cành
Chim kêu giấc mộng tan tành
Chẳng cho thiếp tới được thành Liêu Tây.