Buông vòi hút sương lạnh,
Trong lá chợt ngâm nga.
Đâu mượn gió thu đẩy,
Trên cao tiếng tự xa.