11.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/05/2014 14:25 bởi tôn tiền tử
Ngu Thế Nam 虞世南 (558-638) tự Bá Thi 伯施, chính trị gia, kiêm văn học, thi nhân và thư pháp gia, người Dư Diêu, Việt Châu. Ông cùng các thư pháp gia Âu Dương Tuân 歐陽詢, Chử Toại Lương 褚遂良, Tiết Tắc 薛稷 hợp xưng là Sơ Đường tứ đại gia.

 

Tuyển tập chung