Xuân gieo một hạt xuống đồng;
Thu về hái được mười bông lúa vàng.
Đất không một tấc bỏ hoang;
Mà dân chết đói đầy đàng bởi ai?