Dưới đây là các bài dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch). Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 191 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The bow whispers to the arrow before it speeds forth
--"Your freedom is mine."

Ảnh đại diện

Bài số 176 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The water in a vessel is sparkling; the water in the sea is dark.
The small truth has words that are clear; the great truth has great silence.

Ảnh đại diện

Bài số 160 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The raindrops kissed the earth and whispered,
--"We are thy homesick children, mother, come back to thee from the heaven."

Ảnh đại diện

Bài số 126 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

Not hammerstrokes, but dance of the water sings the pebbles into perfection.

Ảnh đại diện

Bài số 123 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The bird thinks it is an act of kindness to give the fish a lift in the air.

Ảnh đại diện

Bài số 118 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

Dream is a wife who must talk.

Ảnh đại diện

Bài số 101 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The dust receives insult and in return offers her flowers.

Ảnh đại diện

Bài số 078 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The grass seeks her crowd in the earth.
The tree seeks his solitude of the sky.

Ảnh đại diện

Bài số 067 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

God grows weary of great kingdoms, but never of little flowers.

Ảnh đại diện

Bài số 058 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The sparrow is sorry for the peacock at the burden of its tail.

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối