Hạc vàng đi mất ngàn năm trước,
Du khách miền nam lại tới đây.
Trên các Tình Xuyên mây trắng ngút.
Trước doi Anh Vũ cỏ xanh đầy.
Trời tà ngả bóng vùng Giang Hán,
Sông lạnh xuôi giòng tự cổ lai.
Xem tỏ nước non ngùi tấc dạ,
Mười năm trần mộng mới từ nay.