Đầu giường trăng rọi qua song
Màn đêm sương phủ trên đồng đất quê
Ngẩng đầu thấy sáng trăng khuya
Cúi đầu lòng những mơ về cố hương