Khách trọ Tinh Châu đã mười sương
Đêm ngày khắc dạ nhớ Hàm Dương
Không dưng quá bến Tang Càn đó
Nhìn lại Tinh Châu đã cố hương


Nguồn: Tuý thì ca (Thơ Đường), NXB Văn hoá dân tộc, 2003