Khách trọ Tinh Châu đã mười sương
Đêm ngày khắc dạ nhớ Hàm Dương
Không dưng quá bến Tang Càn đó
Nhìn lại Tinh Châu đã cố hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]