Bên lầu đào mận lơ thơ
Hoa sen đã rụng trên hồ nước trong
Gấm trên khung dệt chửa xong
Đã nghe tiếng dế lọt trong màn là.