Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhớ mùa xuân Đức Chúa Trời tạo ra (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Vài hôm nữa mùa xuân sẽ đến
Tết Ta về trên khắp nẻo quê hương
Cảm ơn Chúa là ĐỨC CHÚA TRỜI của tôi
Ngài đã làm ra mùa xuân, ra mai vàng và đào tươi mơn mởn
Đấng sáng tạo vĩ đại, quyền phép vô song
Không thể biết hết bao nhiêu tầng trời
Không thể biết hết bao thiên hà trùng điệp
Không thể biết sự mênh mông về tài trí của Ngài
Không thể biết hết đường Ngài đang suy nghĩ
Nhưng Chúa ơi, hạnh phúc khi mùa xuân nẩy lộc và phước hạnh tuôn trào!
Như rót từ đỉnh núi Si-ôn và tôi hạ mình để hứng lấy
Đức Chúa Trời tôi ơi, nếu tôi quá cao, quá kiêu ngạo thì không hứng nổi phước hạnh của Ngài
Bèn là tôi quỳ gối thấp dưới bệ chân Ngài mà mọi điều trở nên tươi đẹp
Nhà tôi Ngài làm đầu
Hội thánh tôi Ngài làm đầu
Ước gì quốc gia tôi, Ngài cũng sẽ được làm đầu
Bàn tay Ngài nghiêng bên hữu, bàn tay Ngài nghiêng bên tả là quyền của Ngài
Ôi, mỗi mùa trôi qua, vui buồn đan xen, đớn đau và sung sướng!
Khiến tôi hiểu sâu và nếm thật nhiều ý nghĩa làm người
Đây, kiếp tạm quay vòng thành bạc tóc
Như đời cò ngơ ngẩn dạo quanh đồng
Rồi bỗng chốc vút bay theo tiếng gọi Ngài
Ngày đầu năm tôi sẽ cầu với Ngài bình an và điều tươi đẹp
Cùng những gian nan Ngài thử thách phải vượt qua
Xin hãy ở cùng tôi mãi mãi!
Có Chúa Giê-xu tôi chẳng sợ điều gì!
Có Chúa Giê-xu có mùa xuân
Có Chúa Giê-xu có Thiên Đàng bất tử
Có Chúa Giê-xu đường tôi lại sáng càng hơn
Vì sao tôi càng lấp lánh diệu kỳ
Ngài đáng ngợi khen và tôn vinh cao trọng
Hỡi, muôn dân, muôn vật hãy hạ mình!
Chào đón Chúa Giê-xu, Chúa là Vua của muôn vua và Chúa của mùa xuân
Là Chúa bình an, là hoà bình thực sự
Nơi có suối tình yêu của Ngài chảy mãi không thôi
Ai cạn nỗi niềm hy vọng, hãy đến cùng Ngài!
Có mùa xuân vui vẻ
Càng vui hơn khi có Chúa Giê-xu
Hỡi biển cả, hỡi núi non! Nơi cao và nơi thấp cùng hát xướng, ngợi khen Ngài
Hỡi, hoàn vũ hãy ngợi khen Ngài muôn giai điệu!
Hỡi, rừng cây và sông ngòi chằng chịt, hãy ngợi khen Ngài!
Vì Chúa muôn đời là Đấng ban không khí thở cho ta
Hỡi, thế nhân hãy biết ơn Người làm ra ánh sáng, Đấng treo mặt trời trên không trung tuyệt diệu!
Xuân đời người có mấy, rất mau thôi!
Xuân Thiên Đàng mới thật niềm vui vĩnh cửu
Tự do, bình an, hạnh phúc, sống muôn đời
Nơi ánh sáng Chiên Con soi toả Thiên Đàng cùng các thánh
Không còn lo thất tình
Không còn lo đói khổ chiến tranh
Không còn lo dốt nát
Những xấu xa, đê tiện biến tan tành
Kìa, nụ cười nở rạng làn môi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2020
Ảnh đại diện

Nhớ mùa xuân Đức Chúa Trời tạo ra (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Remember the Spring that God created

In a few days, spring will come
Lunar new year will return across the homeland
Thanks God is my GOD
He made the Spring, the yellow apricot and the fresh blooming peach
Great Creator, incomparable power
Can not know all the heavens
It is not possible to know how many galaxies, ones by ones
The vastness of His intellect cannot be known
Can not know the way that He is thinking
But Lord, happiness is springtime and happiness flows!
As pouring from Mount Zion and I humble myself to catch
My God, if I am too tall, too arrogant, I can not catch His blessings
So I knelt low at His feet, and everything became beautiful
My house is His head
My church is His head
If my nation, He would be the Head
His hand is tilted to the right, His hand to the left is His right
Oh, every season passes, happiness is mixed, painful and happy!
Makes me understand deeply and taste so many meanings
Here, temporary life revolves into whitish hair
Like the stork life wandering around the field
Then suddenly soaring after His call
On the first day of the year I will pray to Him for peace and beauty
With the difficulties He challenges to overcome
Please stay with me forever!
There is Jesus Christ I am not afraid of anything!
There is Jesus Christ having spring
There is Jesus Christ with immortal heaven
With Jesus Christ, my way became brighter
Why I am more sparkling miraculous
He deserves praise and honor
People, all things, humble yourself!
Welcome Jesus Christ, the Lord is the King of kings and the Lord of Spring
God is peaceful, true peace
Where the stream of His love flows forever
Whoever runs out of hope, come to Him!
Have a happy Spring
It is even more fun to have Jesus Christ
O the ocean, O mountains! High and low places sing and praise together
Praise Him, O universal, melody!
Praise Him, forests and rivers, praise Him!
For the Lord is eternal, Who gives us the air to breathe
The world, be grateful to you who make light, who hangs the sun in the wonderful sky!
Spring life has a few, very quickly!
Spring of Heaven is truly eternal joy
Freedom, peace, happiness, eternal life
In the light of the Lamb shines Heaven and the saints
No more worrying about seven feelings
No more fears of war and hunger
No more worry of ignorance
The evils, the despicable vanished
Behold, the smile bloomed brightly!


Cái Bè, Tiền Giang, 2020
Ảnh đại diện

Chẳng nhận biết Đức Chúa Trời (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Not knowing God

Before the day I walked into His house, knelt and believed in the Lord
God to me is not in the world, not in the Heaven there
But the Lord knew I would come and open my brain
A skull contains a brain that many have not used
The world now is just like me, do not care, do not know Him
Not even believing in Him because they were in delusion:
They think that the death is everything will be lost
Never knew that the soul and body would be resurrected before His judgment
Even know whether to ignore and rebellion
The Lord recruited the Israelites and also recruited the Gentiles
Jesus, not for no reason, He was hung from a cross!
His blood shed to save the whole world
Everyone who believes in JESUS is saved
Repent because the Lord’s second coming is near, so close, so close!
His angelic trumpet echoed throughout the distance
Notificating for His people saved
Who are you? Who will save people when they are left?
What is your soul like?
All wide roads and easy paths lead to death
The Lamb - Jesus is the unexpectedly Christ will come

I used to quibble: There is no God, there is no God?
So whose breath do I breathe?
Whose land is this?
Whose fruit and fish meat?
Whose glass of chicken eggs?
Then I will be more fallacious: The computer has, Facebook has, and His Spirit shunned me?
If I knew Him without telling anyone, my sins would not be different from heartless people!
The lord will come without any army to win
Just bustling and unparalleled power
We once was people on earth
Once lived by the mortal body
Once to die
One that time, not sure to be a saint
Do you have to endure forever?
Oh, I plead to the Most High God!
Save, save, save as many Vietnamese people as possible
Oh, the whole heaven sings in happiness because the souls back!
Find peace where not far away, at that Protestant church
Will pray and teach religion
Search for God’s word in His bible
God is prepared everything in every person’s heart want to question
And will be the children of the Most High.

Ảnh đại diện

Mắt Thượng Đế nhìn thấu tất cả (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của 上帝的眼睛看透了一切

他了解我所有的骨头和灵魂
自从我开始计算以来的所有想法
那我是谁,我为什么傻?
任何反对上帝的人都必须死
他在地狱和天堂的钥匙在他手中
我累了,喃喃自语
但他爱我的年轻生活
他看着我,听见我流下了悲伤的眼泪
他每天下午都对我感到高兴
上帝啊,把我修剪成你的旨意!
将我的粘土塑造成有用的东西!
灵魂之死不再临到我
春天来了,春天来了,黄杏花开了
欢乐的圣诞节季节欢欣鼓舞
他等待着,准备让人们回到他的宝座上
哈利路亚,哈利路亚,哈利路亚,我写信给那些寻求神并想要安慰我的人
哦,每个人的生活都不容易理解!
上帝必须理解数千种人类语言
当他们哀悼,当我哀悼
他听到并迅速回应
我爱和平,因为上帝住在这里。

Ảnh đại diện

Mắt Thượng Đế nhìn thấu tất cả (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God’s eyes see through everything

He understood all my bones and my soul
All my thoughts since I started to calculate
Then who am I, why am I stupid?
Anyone who opposes God must die
His keys in the Hell and the Heaven are in His hands
I got tired and murmured
But He loves my young life
He watched and listened to me shed tears of mournful life
With the context that He was happy with me every afternoon
O Lord, prune me into your will!
Shaping my clay into something useful!
The death of the soul no longer comes to me
His Spring comes, and His spring comes and the yellow apricot blossoming
The jubilant Christmas season rejoiced
He waited, ready for the people to return to His throne
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, I wrote to those who seek God and want to comfort me
O, everyone’s life is not easy to understand!
God must understand thousands of human languages
When they mourn, when I mourn
He heard and responded quickly
I love peace because God is living here.

Ảnh đại diện

Đức Chúa Trời là Cha và là bạn thật của tôi (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God is my Father and my sincere friend

Oh my God!
Ever since I accepted Jesus Christ
My life is being renewed like a stream and a songbird
Like green fields
As early spring as roses and butterflies and bees were gathered
He taught me the truth and justice
Oh, His righteousness is wonderful!
He is unbelievably great, Who is yesterday, today and forever
I live in His grace
His kindness is as great as this infinite universe
No one can match Him
There is nothing comparable to His powerful work
He is the head of the church, the head of my family and the head of my head, of my thoughts and actions
In my youth, I still sinned, and He forgave me again
He cleansed me as white as a snowflake and my soul calmed down!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
He is the God of my fathers Adam and Eve
He is the God of Abraham, Jacob and Isaac and is my God
Oh, I’m breathing by His air
I am eating by His food
I am taking a bath by His water
I am walking on His land
I am so happy because I flew out of Satan’s darkness
And I live in His truth
He taught me to act according to His integrity and fairness
O the Lord, Jesus Christ, and the Holy Spirit!
He Himself is the source of my life in every situation
I do not know who to call and do not want to call on humanity
I only have Him as my most sincere friend
The Lord, You will cast Your wrath upon the wicked and oppose me!
Because they are still greedy and evil
But God forgave them
If they intentionally made a mistake more
This is the day when they must be punished to the end
Amen!

Ảnh đại diện

Đức Chúa Trời là Cha và là bạn thật của tôi (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Đức Chúa Trời tôi ơi!
Từ khi tôi tin nhận Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ
Đời tôi đang được đổi mới như suối chảy, chim ca
Như đồng xanh mơn mởn
Như mùa xuân đầu hương hoa hồng và ong bướm quây quần
Ngài dạy tôi điều lẽ phải và sự công bằng
Ôi, sự công chính Ngài là điều tuyệt diệu!
Ngài vĩ đại vô song, là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vô cùng
Tôi được sống trong ân huệ Ngài
Lòng nhân từ Ngài quá lớn lao như cả vũ trụ vô biên này
Không ai có thể sánh với Ngài
Không có thứ gì mà sánh được với công việc quyền năng Ngài
Ngài là đầu hội thánh, là đầu gia đình tôi và đầu của đầu tôi, của suy nghĩ và hành động tôi
Những ngày ban sơ non bấy của tôi còn phạm tội, Ngài lại thứ tha tôi
Ngài tẩy sạch tôi trắng như bông tuyết và linh hồn tôi thái an thay!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là ông A-đam và bà Ê-va
Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Gia-cốp và Y-sác và là Đức Chúa Trời của tôi
Ôi, tôi đang thở hơi bởi không khí của Ngài
Tôi đang ăn bởi thức ăn của Ngài
Tôi đang tắm bởi nước của Ngài
Tôi đang đi trên đất của Ngài
Tôi thật hạnh phúc vô cùng vì tôi đã bay ra khỏi bóng tối của Satan
Và tôi sống trong chân lý của Ngài
Ngài dạy tôi hành động theo tính chính trực, công bằng của Ngài
Hỡi, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh!
Chính Ngài là nguồn sự sống của tôi trong mọi hoàn cảnh
Tôi không biết kêu xin ai và không muốn kêu xin loài người
Tôi chỉ có Ngài là bạn hữu thành thật nhất của tôi
Hỡi Chúa, Ngài sẽ quăng cơn thạnh nộ của Ngài nơi những kẻ ác và chống đối tôi!
Bởi cớ họ vẫn tham tàn và làm gian ác
Nhưng xin Chúa tha tội cho họ
Nếu họ cố tình làm sai quấy
Ấy chính là ngày mà họ phải bị trừng phạt đến cùng
Amen!

Ảnh đại diện

Phước cho người công bình (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Bless the righteous

Blessed are those who live in the church of God!
Seeking His Word both Day and Night
Seeking His wisdom
He will be like a tree of life in twelve seasons
Heaven in his heart
Blessed are those who think that the sweet honey of God’s Word is the milk of religion
Green forests and mountains belong to that person
Blessed are those who wholeheartedly obey and obey the law
Spring will be full of fragrant flowers
The desert no longer exists in his heart
Blind and blind, stupidity will disappear
Blessed are those who know that Jesus died for him
He was born to save himself
Blessed are those who accept His love
Accept Him, repent of his sins, and become His child
He won’t leave that person
Blessed are those who live faithfully like God
Loyalty to Him and love for others
Blessed are those who are weak but were born of greed
He will be happy because God has protected and maintained
The Lord will take care of his way and eliminate sadness
The Lord oiled us with his balm
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
The righteous man continues to pray for his blessings
Evil turns and leaves the path of evil, stop doing evil, and die in the Hell!
Jesus came to save sinners
Myself-I was a sinner
But His goodness has mercy on me
Take me out of the eternal destroyed world has become glory and greatness
He gives wisdom to His children
Food and wealth for those who love Him wholeheartedly
Amen!

Ảnh đại diện

Phước cho người công bình (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Phước cho người nào ở trong nhà Đức Chúa Trời!
Tìm kiếm Lời Ngài cả ngày và đêm
Tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài
Người ấy sẽ như cây sự sống trổ mười hai mùa
Thiên Đàng ở trong lòng người ấy
Phước cho người nào xem lời Đức Chúa Trời là mật ngọt là sữa của đạo
Rừng xanh và núi non thuộc về người đó
Phước cho người nào vâng giữ và làm theo luật pháp của Ngài bằng cả tâm hồn
Mùa xuân sẽ đến trổ nhiều bông hoa ngát hương
Sa mạc không còn cư trú trong lòng người ấy
Sự đui mù tăm tối, sự ngu muội sẽ tan đi
Phước cho người nào biết Chúa Giê-xu là Đấng chết vì mình
Ngài sinh ra đời để cứu mình
Phước cho người nào chịu nhận lãnh tình yêu thương của Ngài
Chịu tin nhận Ngài, chịu ăn năn tội và làm con của Ngài
Ngài sẽ chẳng lìa bỏ người đó
Phước cho người nào là kẻ sống như sự thành tín của Đức Chúa Trời
Một lòng trung thành với Ngài và yêu tha nhân
Phước cho người nào không bị xác thịt yếu đuối mà sinh ra lòng tham tư dục mình
Người ấy sẽ rất hạnh phúc vì có Chúa bảo vệ, nâng đỡ
Đường đi sẽ được Ngài chăm lo, xoá sạch ưu phiền
Đấng xức dầu cho ta bằng hương thơm của Ngài thật tuyệt vời
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Người công bình hãy tiếp tục cầu xin Ngài ban ơn cho mình
Kẻ ác từ bỏ đường ác mình, đừng làm ác nữa để rồi phải chết trong hoả ngục!
Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu kẻ có tội
Chính tôi - tôi từng là kẻ có tội
Song lòng nhân từ Ngài đã thương xót tôi
Đem tôi ra từ cõi hư mất đời đời thành ra vinh hiển và cao trọng
Ngài ban sự khôn ngoan cho con cái Ngài
Ban thức ăn và sự giàu sang cho kẻ kính mến Ngài một cách hết lòng
A-men!

Ảnh đại diện

Ức giang liễu (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Dương liễu Giang Nam trồng bạt ngàn
Một lần cách biệt đã hai xuân
Xanh xanh sông nhớ từ ta vắng
Liễu rủ ai người bẻ hiểu chăng?

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: