có gì đâu, đây là bài thơ mở đầu tập thơ, như là lời đề tựa ấy mà :D