Rượu hồng rót chén dạ quang
Nâng ly tấu nhạc tiễn chàng lên cương
Cười say vào chốn sa trường
Xưa nay chinh chiến người thương mấy về


Dịch theo lổi nhìn từ người vợ tiễn chồng ra đi.