Giạ tình khuya
Không cạn
Tiếng yêu
Không giận nổi

Con chim biết tiếng gọi
Bật ra lời hót
Tiếng ru bờ
Lồng môi

Tiếng yêu đâu dám
Làm gì lên tội
Tiếng gọi cảm xúc
Chim ạ trong khuya

Mật lời buông tỏ
Thật nhiều thiết tha
Tiếng em trong nôi
Lòng trao môi nhớ

Đã chọn không lời
Không giận
Gọi nhau
Tiếng yêu…