Người biết và không biết
Những kẻ đi lang thang
Trên trời và dưới đất
Không một chốn dung thân