Tình còn hẹn ước lúc chia tay
Triều rút dần xa, bãi cát bày
Mấy chục năm qua sông đổi khúc
Vành trăng còn khuyết đến hôm nay


4-10-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996