Tập thơ này có 41 bài, nhưng vì có nhiều bài trùng với các tập khác, nên ở đây chỉ để 17 bài.