Tiếng rao đêm mênh mông Hà Nội
Một tuổi thơ đầy ắp sông Hồng
Thân dầu dãi phong trần lặn lội
Tóc bạc phơ về lại Thăng Long

Hơi thở sâu thâm trầm thành phố
Hồn mái xưa tường cũ rêu phong
Ánh lạnh tanh nêông đại lộ
Tiếng rao đêm ngõ nhỏ muôn trùng

Tự thuở xa nào
               khắc khoải tàn đông


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008