Học để vinh danh, để lập thân
Tuổi nhỏ cháu con hãy siêng cần
Cơ cừu nghiệp lớn nên gắng giữ
Kinh sử ruộng tốt cần khẩn canh
Cây đồng Hàn thị tám nhánh tốt
Quế nhà họ Đậu năm cành thơm
Đọc sách, ấy thực rằng gia bản
Người xưa từng vậy ta cũng vậy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.