một hạt cát....nhưng trong hạt cát đó là cả một vũ trụ....

Tương kiến thời nan biệt diệt nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn