Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2019 22:19, số lượt xem: 98

Ngày xưa chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người.
Ngày nay làm phúc dở hơi
Phù đồ chín bậc xây chơi, hốt tiền.

To cao, lộng lẫy chùa chiền
Xin cho hạch toán, bon chen điều hành
Vắng tu, thiếu pháp, hiếm kinh
Phật đi còn lại vô minh, bất nghì.

Rõ ràng hiểm hoạ, cơ nguy
Nếu không chấn chỉnh hoá gì mai sau?

Hà Nội, 10/3/2019.