Mả bố tiên sư bọn xỏ xiên
Chuyên môn chọc ngoáy để gây phiền!
Giả danh trí thức tung tin đểu,
Thực chất lưu manh bịa chuyện điên.
Nổi lửa thù hằn thành cực điểm,
Châm ngòi cãi vã khắp muôn miền.
Nghề này bạc bão đường nhân nghĩa,
Kết cục bi hài sẽ quả nhiên!

Hà Nội, 12/2/2018.