Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2019 22:23, số lượt xem: 71

Mấy chục năm nay đã nửa vời
Vài trăm năm nữa thế mà thôi.
Làm cho có lệ, cho xong chuyện,
Nói để yên lòng, để sướng môi!
Giải pháp chừa đầu, phe phẩy đít,
Phương châm nể mặt, vuốt ve đuôi.
Từ trên xuống dưới đều như vậy
Chẳng động đến thì chỉ đãi bôi.

Hà Nội, 10/3/2016.