Thánh đức đầy trời dất
Ánh xuân rạng đế kinh
Lệnh ban từ chín bệ
Ngàn dặm cây thơm cành
Ải Thiểm lan man khói
Dòng biên lác đác xanh
Khí hoà mầm nhú nảy
Mùa trĩu lòng dân sanh
Xuân móc cành lả lướt
Thu sương quả tròn xinh
Chân ai vờn bóng rợp
Áo sứ ấp hương quanh
Đường vào nhiều lối mải
Ngả rẽ nối hoàng thành
Gót tiên nào xứng lối
Níu lá rạng ân lành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)