Mảng vui thiên phúc cảnh Thiên Thành,
Ngoạn thưởng âu đây thích tính tình.
Than thán nhân cơ trông vời vợi,
Đùn đùn dạo ngạn bước thênh thênh.
Trời xuân vặc vặc hoa kề cửa,
Gió thuỵ hiu hiu nguyệt giải mành.
Trong thuở tỉnh phương buồm thuận tới,
Tiệc vầy ngâm ngợi khúc long bình.


Lạc khoản: “Vĩnh Thịnh thập tam niên thất nguyệt thập thất nhật” (Ngày 17 tháng 7 năm Vĩnh Thịnh thứ 13 [1717]).

Bài thơ này được khắc ở một tấm bia trước cửa chùa Nhạc Lâm (nay thuộc Sài Sơn, Hà Sơn Bình), sách Lê triều ngự chế quốc âm thi cũng có chép.

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1/1985