Sắc ưng phụ quốc khất khai doanh,
Uỷ ký gì hơn đạo tín thành.
Tua thấu nhân dân gìn cội nước,
Phải tường hình thế dạm đồ tranh.
Chỉ ngoại miệng lời hơn thiệt,
Gác bên tai sự sỏi sành.
Ngọc trục đã đành nơi ngọc thạch,
Thiên quân là kiệm lọ thiên tinh.
Mấy lời từ giản tin tới,
Bút phê cho chữ vĩnh ninh.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Ngự đề đáp ngôn lai” (Chúa làm bài thơ đáp lại), hoạ đáp bài thơ của Phụ quốc công Gia quận công Trịnh Lân dâng viết về cảnh Hiến Doanh.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008