Biên phương thanh giáo nấy kinh doanh,
Tâm chính đâu qua tận ý thành.
Tá lý danh Y đà rệt sử,
Tĩnh dân tượng Thiệu hãy còn riêng.
Phụ ân quân nghĩa nhiều điều lợi,
Tử hiếu thần trung mấy kẻ sành.
Ngọc bệ đùn đùn tuôn ngọc bạch,
Kim âu sóc sóc rạng kim tinh.
Bất ly tất hạ lời hằng ví,
Hội hợp rồng mây vận thái ninh.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Chúa hoạ lại rằng”, hoạ đáp bài thơ thứ hai của Phụ quốc công Gia quận công Trịnh Lân dâng sau bài viết về cảnh Hiến Doanh và cũng đã được Trịnh Cương hoạ đáp.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008