Sinh nhai vui thú cảnh bên sông,
Một lá thuyền con mặc ruổi rong.
Trăm thước đăng nò le vạc lặng,
Chèo ca mấy khúc bóng trăng trong.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.