Non xanh lần gậy ngắm ngày ngày
Mây nổi lưng sườn lững thững bay
Đêm trước lòng khe tràn ngập nước
Thuyền câu trôi lại vũng khe này


Nguồn: Đường Thi trích diễm (Quyển thượng: Tuyệt cú), Giang Phu dịch, NXB Long Giang, 1949
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)