Câu thứ 3 có bản mình đọc lại là "Nhớ nhau nhạt thếch rượu đời." Không biết bản nào mới là bản đúng?