Trang trại lưng trời dưới nắng say
Sau mưa hoa lá tự nhiên lay
Su hào xanh củ đầy khuôn bát
Hành lá tím mầm nhú kín khay
Lúc cảm chỉ mơ ly nước mát
Khi ho mới thấm vị gừng cay
Hai tuần nằm bẹp đầu nay ngóc
Trang trại lưng trời dưới nắng say.