Bức thư bạn Nhật gửi qua
Báo tin Năm 8 Đại Hoà triều Lê
Bảo tàng nước Thổ xa xôi
Cổ bình lưu lạc phương trời nào đây
Thôn Bùi nay chỉ dệt cày
Biển khơi thuyền đắm bao đời thấy nay
Trong thôn lò phá mới hay
Làng nghề gốm cổ nơi này lấp sâu
Mười ba chữ hiểu hết đâu
Hý là tên tổ hay là đùa chơi
Rõ ràng người thợ viết tay
Chữ Châu Nam Sách bình này thấy trên.