Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai
Quyết lòng dứt áo ra đi
Gió đưa bằng tiện đã lìa dặm khơi
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt chân trời đăm đăm
Tấc lòng cố quốc tha hương
Đường kia lối nọ ngổn ngang bời bời.