Xong việc bày rượu luận chính tà
Bên bờ nghe sóng lại ngắm hoa
Trên sông sóng bạc cuồn cuộn chảy
Trong sân hoa thắm cánh cánh hoà
Đừng buồn sóng sau đè sóng trước
Hãy vui hoa mới thế hoa xưa
Mới đó gặp nhau giờ ly biệt
Quay đầu chợt hiểu đời thế a.
Tào Linh