Bến Thượng Hải, có nhiều biến động
Xã hội đen, súng ống, tình tiền
Phố Đông, giấy bạc đảo điên
Bên bờ Hoàng Phố, máu triền miên rơi

Tà với chính, một nơi cùng đứng?
Như nắng mưa, tung hứng cùng nhau?
Nam Kha, giấc mộng nhĩ nhàu
Được thua ai hát, từ sau phim này?
(Đinh Tú Anh dịch thơ)