Biên cương đất Việt sông Hồng chảy
Trời phú khí lành với khoáng nguyên
Tiềm trữ khoáng lân nên chế biến
Luyện thành đồng khối ánh kim xuyên
Lò cao gang sắt cần than cốc
Thuỷ điện tạo nên bởi thác nguồn
Cảnh đẹp thiên nhiên Lào Cai đấy
Ruộng thang, đỉnh núi, đá lưu văn.