Đài Bắc tháp cao trăm lẻ một
Viên Sơn hội họp những tài danh
Sách hay Tín Nghĩa nhiều vô số
Luận kiếm Kim Dung hiệp khách tình.