Đời người mấy độ bốn mươi năm
Việt Đức trường xưa nhả kén tằm
Ngang dọc Mỹ, Âu không mỏi cánh
Tung hoành Á, Úc vẫn bình tâm
Hơn thua thế cuộc như hư ảnh
Được mất sự đời chỉ tự thầm
Chén rượu Đông Tây mừng gặp bạn
Đời người mấy độ bốn mươi năm.