Nhiều lắm trong em xanh của cỏ
Phủ đầy ngực xuân tràn qua hạ
Ít quá đời ta thu cuốn gió
Có đủ cho em tặng đông tàn