Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi nlongism vào 22/07/2020 09:50

Ngày mai Do cứ lệ thường.
vào nơi phòng vẻ lo phương sự mình.
Trọng tài, Luy chẳng dám khinh,
chào mầng vui vẻ tỏ tình yêu đang.
Hỏi rằng: «giup nửa đặng chăng?
580. hôm qua hứa thiệt hay chàng nói chơi? —
Do rằng: vả đạo làm người; nói ra phải giử lấy lời dám sai!»
Đang khi sửa toán dọn bài,
Hà-mân củng có ở ngoài rình coi.
Thầy Do tài trí tot vời; bươc vào thôi mới bày lời hỏi han.
Rằng: «ta muốn hỏi thiệt chàng,
lẻ nào làm thợ hơn hàng cử nhơn?
Do nghe hỏi cội phăn nguồn,
590. muốn bày tâm sự sợ còn chê bai.
Vì chưng chưa hản là ai;
ngỡ quan hầu hạ đền đài đây chăng.
Đức ông thấy nín mới rằng:
“trong đời ai kẻ đặng bằng lòng luôn?
Người khoe giỏi, kẻ nói khôn,
chẳng qua gặp vận như buôn gặp chầu.
Con nhà nghèo, cháu nhà giàu,
Nếu sanh một mẹ như nhau lạ gì.
Khuyên chàng khá nói thiệt đi,
600. việc chi kiên sợ, chuyện gì nghi nan.”
Do bèn kể hết mọi đàng;
nghe thôi thảm thiết, nghỉ càng xót xa.
Nết đằm thắm, tánh thiệt thà,
được con kính mến, thêm cha yêu vì.
Tối hằng nghĩ, sáng vẫn suy,
chẳng hay ông ấy cớ gì hỏi tra.
Tới kỳ chủ nhựt về nhà;
nỗi gần thăm hỏi, đàng xa thưa trình.
Mẫu từ tử hiếu thâm tình!
610. vui lòng quên tưởng sự mình khó khăn.
Đang ngồi đang uống đang ăn,
trông ra thấy lính xông xang bước vào.
Chẳng hay cớ sự làm sao;
tin lành tin dữ thể nào chưa minh.
Lính vừa bước đến thưa trình:
“đức ông tôi dạy đem tin người tường.”
Lấy thơ giao lại cho chàng;
Do liền lãnh lấy lòng càng sanh nghi.
Ngó vào hớn hở mừng thay!
620. tỏ cùng từ mẫu đặng hay sự lòng.
Đức ông chuộng kẻ hiếu trong,
biểu chàng dạy trẻ cho sòng ít năm.
Người đại độ, lại hảo tâm,
mỗi năm bổng định ba trăm đồng vàng.
Mẹ con rày được thanh nhàn,
giàu sang một cửa, vinh vang mọi đàng.
Giùm bần tiện, giúp cơ hàng,
thương người ngay thẳng, mến trang thiệt thà.
Đến sau gặp bạn đàng xa;
630. là An-pháp ở I-ta-ly về.
Gặp nhau kể lể bộn bề,
thêm Do lên chức, thiếu gì chuyện vui.
Vú, thầy, thợ tiện tới lui;
hồi sau đây diễn khúc đuôi thể nào.


Nguồn: Trương Minh Ký, Phú bần truyện diễn ca, Nhà in Rey, Curiol & Cie, 1896