Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 29/04/2024 10:28 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Tập hợp các bài thơ về đề tài hải quân, chia sẻ tình yêu biển đảo của Tổ quốc